Школа А&Б

 

Обучение по програмиране в Школа А&Б

   Обучението по програмиране в Школа А&Б е съсредоточено върху алгоритмично програмиране, на базата на езика C++. Работи се изцяло по авторска методика на екипа. В първата и втората година на обучение се работи по собствено учебно помагало, одобрено от МОН за извънкласна и извънучилищна работа по информатика. Подготвят се учебни помагала и за следващите години на обучение.

Цел на обучението в Школа А&Б

   Целта на обучението е подготовка на бъдещи професионалисти в областта на програмирането. На този етап от обучението им, техните постижения се оценяват с представянето на най-добрите ни възпитаници на наши и международни състезания по програмиране. Обучението по програмиране на „Школа А&Б” се осъществява на базата на учебните програми, приети от „Националната комисия по информатика” за различните възрастови групи в националните състезания по информатика:

Група Е: 4 – 5 клас
Група D: 6 – 7 клас
Група С: 8 клас
Група В: 9 – 10 клас
Група A: 11 – 12 клас

Учебен процес

   Продължителността на обучението за една учебна година е 120 учебни часа. Занятията се провеждат веднъж седмично по 4 учебни часа или 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Учебните часове се водят от гл.ас. д-р Бисерка Йовчева и гл.ас. д-р Валентина Спасова.