Начало
nachalo
history
Справки
Новини
Училището
Учители
Ученици
Конкурси
Справки
Галерия
Форум
Контакти
Програмата за 1-ви СрокПравилник за дейността на гимназията

Глава 1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Училището осъществява държавната политика в областта на образованието.

Чл.2 Училището избира и предлага учебни планове, програми, учебни помагала и форми на обучение в съответствие с потребностите на учениците и конкретните условия.

Чл.3 Предлага, организира и провежда педагогически експерименти.

Чл.4 Организира дейности за развитие на интересите и способностите на учениците.

Чл.5 Разрешава,организира и провежда индивидуални форми на обучение съгласно ЗНП.

Чл.6 Не се допуска на учениците да се налагат идеологически и религиозни доктрини.

Чл.7 Училището извършва прием на ученици по утвърден план-прием,по смисъла на ЗНП, ППЗНП и осигурява обучение до завършване на образователна степен.

Чл.8 Училището издава документи за завършване на клас,степен на образование и проф-сионална квалификация по смисъла на ЗНП, ППЗНП и нормативни документи на МОН.Още>>